Internasjonale tungvektere investerer 170 millioner kroner i norske Hydrogen Mem-Tech

PDF

Internasjonale tungvektere investerer 170 millioner kroner i norske Hydrogen Mem-Tech

AP Ventures, Yara Growth Ventures, Shell Ventures, Saudi Aramco Energy Ventures og SINTEF Venture viser tillit og investeringsvilje overfor Hydrogen Mem-Tech. Selskapets teknologi skiller hydrogen fra biogass og naturgass, og kapitalen vil sette fart på kommersialiseringen og veksten i årene som kommer. 

– Vi er både stolte og utrolig ydmyke over å ha sikret oss det som vil være en av de største kapitalinvesteringene i et norsk teknologiselskap i startgropa de senere årene, sier Thomas Reinertsen, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech.
Etter bare ett år i den kommersielle fasen har det Trondheims-baserte selskapet fått både oppmerksomhet og frisk kapital fra store norske og internasjonale aktører. 
Hydrogen Mem-Tech har utviklet en teknologi som produserer ren hydrogen av biogass og naturgass, samtidig som CO2 og andre restgasser fanges og deretter kan brukes eller deponeres. Palladium er et hydrogenselektivt metall, og HMTs membranteknologi bygger på mer enn tjue års SINTEF-forskning. Utprøvingen av teknologien har vært omfattende og har pågått over flere år. 


En unik kombinasjon av investorer

– Vi er svært fornøyd med at vi får en solid kombinasjon avindustrielle og finansielle muskler med på laget, sier Thor Egil Five, styreleder i Hydrogen Mem-Tech. 
–Jeg er sikker på at de nye investorene vil være til hjelp når teknologien vår skal ut i verden. Jeg er også ekstra stolt over at så mange av dem som investerte i teknologien på et tidlig tidspunkt, fortsatt er med oss. Dette er en viktig milepæl for selskapet, og medarbeiderne står parat til å levere på forventningene, fortsetter Five. 

Ledende hydrogenfond i front

– Vi er glade for å ha ledet investeringsrunden for Hydrogen Mem-Tech sammen med en sterk gruppe medinvestorer. Som en etablert investor i verdikjeden for hydrogen forstår vi det spennende potensialet som ligger i denne teknologien. Her ligger det muligheter for karbonfjerning i bransjer og fremkomstmidler der utslippsreduksjon har vært vanskelig», sier Andrew Hinkly, ledende partner i AP Ventures.
AP Ventures er et ledende venturefond dedikert til hydrogensegmentet. Fondet investerer globalt i hele verdikjeden for hydrogen, fra produksjon til transport, lagring og bruk. 
Yaras investeringsselskap for oppstartsbedrifter, Yara Growth Ventures, er også en av de nye investorene. 
– Vi tror denne lovende teknologien som er utviklet i Norge, vil bidra til etablering av ny norsk industri og være med på å øke bruken av hydrogen og ammoniakk. Dette er én av flere investeringer vi planlegger i Norge, sier Stian Nygaard, investeringsdirektør i Yara Growth Ventures.

Globale energikjemper satser på hydrogen

De to energiselskapene Shell og Saudi Aramco ønsker også å satse på Hydrogen Mem-Techs teknologi. 
– Som selskap har vi ambisjon om å sette fart på hydrogenøkonomien. HMTs teknologi er en muliggjører for bruken av hydrogen og ammoniakk, og bidrar til fremgang samfunnet trenger for å realisere en renere energifremtid.Vi gleder oss til å hjelpe dem på veien videre og utforske mange mulige bruksområdene i forskjellige typer industri», sier Bilal Ahmad, ansvarlig for risikokapital i Shell Ventures.
– For Saudi Aramco Energy Ventures er denne investeringen i HMT svært strategisk. Teknologier for hydrogenproduksjon og karbonfangst er særdeles viktig for Aramco, og vi ser frem til å samarbeide med HMT og ta i bruk deres unike membranteknologi, og dra nytte av fordelene de vil gi oss, sier Richard Riggs, investeringsdirektør i Saudi Aramco Energy Ventures.

SINTEF har vært med fra starten

– Vi er svært glade for å kunne bidra i denne høyt respekterte og faglig sterke risikokapitalgruppen, slik at HMT kan komme ett skritt nærmere kommersiell suksess. Teknologien bak produktet er lisensiert fra SINTEF. Investeringen i HMT støtter opp om vår visjon – «Teknologi for et bedre samfunn» – hvor vi investerer i selskaper med teknologi fra SINTEF, sier Asle Jostein Hovda, investeringsdirektør i SINTEF Venture. 
Hydrogen Mem-Techs unike teknologi kan brukes på både små og store installasjonen og har den fordelen at den er plasseffektiv og har lave driftsutgifter. I en verden der behovet for rask overgang til utslippsfrie energikilder er enorm, kan selskapets teknologi være et svært viktig bidrag. De nye investorene gjør det mulig for selskapet å realisere det som tidligere var en femårsplan, i løpet av de to neste årene.

I gang med storstilt rekruttering

– Vår ambisjon er å være en spydspiss i det grønne skiftet. Med en solid kapitalbase og flere av verdens ledende aktører i ryggen, kan Trondheim bli et kraftsentrum innen internasjonal miljøteknologi. Vi trapper nå opp driften og er nå i full gang med å rekruttere, slik at vi kan etablere et sterkt kompetansemiljø innen hydrogenteknologi, sier Reinertsen som ønsker å rette en takk til det norske virkemiddelapparatet. 

Offentlig finansiering har vært utløsende 

Thomas Reinertsen ønsker å takke det det norske virkemiddelapparatet som har bidratt til selskapets vekst. 
– Hydrogen Mem-Tech har mottatt støtte fra Gassnova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet i utviklingen av teknologien. Gjennom offentlig finansiering har vi fått den støtten vi trengte for å kommersialisere teknologien. Nå tar vi et stort skritt videre og vi forsker også på muligheten for om teknologien kan omdanne ammoniakk til hydrogen, og slik bidra til å løse utfordringen med transport av hydrogen. Hvis vi lykkes, vil det være et solid gjennombrudd som virkelig kan sette fart på det grønne skiftet», sier Reinertsen. 
Gjennom CLIMIT-programmet (et program som støtter utvikling av CCS-teknologi) har Gassnova støttet utviklingen av palladium-membranteknologien fra lab til felt. 
– Å se utviklingen og modningen av teknologien i løpet av disse årene har vært både interessant og spennende. Hydrogen Mem-Tech er et glimende eksempel på hvordan fokusert samarbeid mellom industri og forskningsmiljøer kan sikre et raskere løp mot kommersialisering.Det videre løpet er en viktig satsing innenfor en teknologi som kan ha flere viktige anvendelsesområder i det grønne skiftet, sier Jørild Svalestuen fra CLIMIT-programmet. 

Om AP Ventures

AP Ventures holder til i London og forvalter risikokapital. De har et globalt mandat om å investere i pionerprosjekter for ny teknologi og bedrifter som har mål om å ta tak i globale utfordringer som innføring av fornybar energi, ressursknapphet og befolkningsvekst. AP Ventures har investert i hydrogenindustrien siden 2013 og er anerkjent som et ledende risikokapitalfond i hele verdikjeden. AP Ventures forvalter verdier for 395 millioner USD på vegne av 12 kommandittister («limited partners») og har for tiden en portefølje på 19 teknologiselskaper i hele verdikjeden for hydrogen. AP Ventures ledes av Andrew Hinkly (ledende partner) og Kevin Eggers (partner).Mer informasjon er å finne på  www.apventures.com.

Om Yara Growth Ventures

Yara Growth Ventures er risikokapitalteamet til Yara International ASA, et verdensledende selskap for plantenæring og landbruk som holder til i Norge. Teamet investerer i oppstartsbedrifter og risikokapitalfond i skjæringspunktet mellom vitenskap og teknologien innenfor matbransjen og landbruket. 

Om Shell Ventures

Shell Ventures hjelper selskaper til å nå neste nivå. Shell Ventures har større kontorer i Europa, USA, India og Kina og investerer i innovative selskaper fra frøstadiet til modent stadium. Målet er å fremme utvikling av løsninger og teknologi som har potensial til å sette fart på endringer innenfor energi og transport. 

Om Saudi Aramco Energy Ventures 

Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) er risikokapitalprogrammet til Aramco Ventures, et datterselskap av Aramco, verdens ledende helintegrerte energi- og kjemikalieselskap. Selskapet holder til i Dhahran og har kontorer i Nord-Amerika, Europa og Asia. SAEVs mål er å gjøre globale investeringer i oppstarts- og vekstselskaper som utvikler teknologi som er strategisk viktig for morselskapet Aramco.Mer informasjon er å finne på www.saev.com.

Om SINTEF Venture V

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutter. De har tverrfaglig ekspertise innenfor vitenskap og teknologi. SINTEF Venture V er et tidliginvesteringsfond som konsentrerer seg om kommersialisering av forskningsresultater. Fondet har en grunnkapital på 500 millioner kroner, som kommer fra SINTEF, Det europeiske investeringsfondet og en rekke private institusjonelle norske investorer. Det europeiske investeringsfondet (EIF) er EUs instrument for investeringer i aksjefond i EØS-området. Investeringen i SINTEF Venture V, som er EIFs største investering i Norge, er muliggjort ved hjelp av midler fra InnovFin Equity og EUs Horisont 2020-program.

Om Hydrogen Mem-Tech

Hydrogen Mem-Tech (HMT) er en teknologibedrift som holder til i Trondheim. Selskapet produserer og drifter hydrogenseparatorer som kan produsere rent hydrogen fra bio- og naturgass, med CO2 fangst. HMT utvikler teknologi for produksjon av rent hydrogen til raffinerier, bioraffinerier, kjemiske anlegg, stålproduksjon, kraftproduksjon, gassnett, transport, marin, luftfart og jordbruk. Selskapet ble etablert i 2017 og har i dag åtte ansatte. Selskapet er i gang med en storstilt rekruttering og skal vokse med flere stillinger de neste månedene. Hovedkontoret og produksjonsanlegget er i Trondheim. Daglig leder er Thomas Reinertsen. https://www.hydrogen-mem-tech.com/

Personvern